Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 198-МИ
Долна Митрополия, 30.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници за втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г в ОИК – Долна Митрополия. Постъпи заявление с вх.№ 245/ 30.10.2015 г., от МК „ДА за Община Долна Митрополия“, и № 7 в Регистъра на застъпниците

Към заявлението са приложени:

 

1.Решение  за образуване на МК „ДА за Община Долна Митрополия“.

2.Списък на лицата на хартиен носител и в excel формат – 14 /четиринадесет/ броя.

 

След като констатира, че са спазени изискванията на чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1 от ИК и на основание на чл.118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал.1, т. 18 от ИК ОИК – Долна Митрополия

 

РЕШИ:

Регистрира като застъпници на кандидатска листа за изборите за кмет на кметство от МК „ДА за Община Долна Митрополия“ в изборите на 01.11.2015г.

 

Списък на застъпниците:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

1

Захарина Атанасова Максудова

**********

 

 

2

Цветалина Томова Томова

**********

 

 

3

Андриян Савов Величков

**********

 

 

4

Малинка Николова Ангелова

**********

 

 

5

Мартин Мартинов Мравиев

**********

 

 

6

Димитър Николов Пеловски

**********

 

 

7

Цеца Панайотова Кънова

**********

 

 

8

Валентина Цветанова Димитрова

**********

 

 

9

Маргарита Цветанова Симеонова

**********

 

 

10

Станислав Йорданов Каменов

**********

 

 

11

Гергана Величкова Великова

**********

 

 

12

Мария Валентинова Маркова

**********

 

 

13

Златко Валентинов Петров

**********

 

 

14

Теодора Цветанова Данова

**********

 

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

 

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 31.10.2015 в 13:58 часа

Календар

Решения

всички решения