01.11.2023

Съобщение относно одобрени бюлетини

Във връзка с писмо МИ-15-1191/31.10.23 от ЦИК, ОИК - Долна Митрополия публикува графични файлове на одобрени бюлетини за избор на кмет на кметство при произвеждане втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

село Байкал

село Биволаре

село Брегаре

село Крушовене

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

17.10.2023

Обучение на СИК

Общинската избирателна комисия гр.Долна Митрополия уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че обучението във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 29.10.2023г

ще се проведе на 24.10.2023г/вторник/ от 14.00 часа в салона на читалището в гр.Долна Митрополия.

10.10.2023

Във връзка с писмо МИ-15-711/10.10.23 от ЦИК, ОИК-Долна Митрополия публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година.

05.10.2023

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОИК-Долна Митрополия уведомява политическите партии, коалиции и местни коалиции, участващи в изборите  за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложина електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията и местната коалиция , които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Долна Митрополия- [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията и местната коалиция за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Долна Митрополия следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция и местна коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Долна Митрополия, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-Долна Митрополия. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или местната коалиция  за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Долна Митрополия следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция или местна коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28.10.2023 г. в ОИК-Долна Митрополия за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Долна Митрополия. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

 

05.10.2023

Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

В изпълнение на Решение № 2545 – МИ/ 29.09.2023 г. на ЦИК и Заповед № РД – 08 – 509/ 03.10.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия, ОИК – Долна Митрополия уведомява, че са определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., както следва:

СЕКЦИЯ № 6 – ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Горна Митрополия, ул. „Георги Димитров” № 3;

СЕКЦИЯ № 9 – „Клуб на пенсионера и инвалида”, гр. Долна Митрополия, ул. „Мизия” № 1а;

СЕКЦИЯ № 15 – ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, ул. „9-ти септември“ №2;

СЕКЦИЯ № 17 – ОУ „Христо Смирненски”, с. Ореховица, пл. „Възраждане” № 1;

СЕКЦИЯ № 25 – „Клуб на пенсионера и инвалида” с. Ставерци, пл. „Македония” № 2;

СЕКЦИЯ № 29 – СУ „Евлоги Георгиев”, централна сграда, гр. Тръстеник, ул. „Фердинанд Александров” №14

Заявки за ползване на транспорт в изборния ден, гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят в Общинска администрация – гр. Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 39, стая 112, тел.: 06552/20-82 и GSM 0879125146 и на електронния адрес на Общината: [email protected]

 На посочения адрес и телефони се приемат заявки от 08.30 часа до 17.00 часа от 23.10.2023 г. до 27.10.2023 г. включително.

 

18.09.2023

Съобщение

Началният  срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи - е :

 19.09.2023 г. – до 26.09.2023 г.

от 09:00 ч., до 17:00 ч.

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/

https://cik.is-bg.net/upload/202364/kand_listi-OIK1510.xls

09.09.2023

Съобщение във връзка с приемане на документи за регистрация

ОИК Долна Митрополия съобщава, че документите за  регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. се приемат от ОИК от 14.09.2023 г. до 17.00 ч. на 18.09.2023 г. в сградата на Община Долна Митрополия, ет. 2, Заседателна зала.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Крушовене в Община Долна Митрополия на втори тур на 05.11.2023 г.

 • № 136-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Брегаре в Община Долна Митрополия на втори тур на 05.11.2023 г.

 • № 135-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Биволаре в Община Долна Митрополия на втори тур на 05.11.2023 г.

всички решения