Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Долна Митрополия, 30.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници за втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г в ОИК – Долна Митрополия.

Постъпи заявление с вх.№ 252/ 30.10.2015г., от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, и № 13 в Регистъра на застъпниците.

Към заявлението са приложени:

1.Пълномощно на представляващия партията.

2.Списък на лицата на хартиен носител и в excel формат – 8 /осем/ броя.

След като констатира, че са спазени изискванията на чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1 от ИК и на основание на чл.118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал.1, т. 18 от ИК ОИК – Долна Митрополия

РЕШИ:

Регистрира като застъпници на кандидатска листа за изборите за кмет на кметство от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,  в изборите на 01.11.2015г.

 

 

Списък на застъпниците:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

1

ДИМИТЪР ЛЮБЧОВ СОФРОНОВ

**********

 

 

2

АСЕН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ

**********

 

 

3

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

**********

 

 

4

ЦВЕТАНКА ПАРАШКЕВОВА ДИМИТРОВА

**********

 

 

5

РАДКО РАДУЛОВ РАЛИНОВ

**********

 

 

6

ЗДРАВКО МИЛЕНОВ БУРОВСКИ

**********

 

 

7

СИМЕОН СТЕФАНОВ ЯНЕВ

**********

 

 

8

ВЕСЕЛИНА ЙОТОВА САВКОВА

**********

 

 
       
       
             

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 31.10.2015 в 13:59 часа

Календар

Решения

всички решения