Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ/НР
Долна Митрополия, 23.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на Общинската избирателна комисия Долна Митрополия от различни партии и/или коалиции, които в срок до 3 дни от приключване на гласуването предават по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с надпис „Плик № 1 МИ - Списъци на СИК № ........“ и Плик с надпис „Плик № 4 НР - Списъци на СИК № ........“ и книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК и във връзка с Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. т.26, т.30, т.31, т.32 и т.36,  Решение № 2693-МИ от 20.10.2015 г., Решение № 2694-НР от 20.10.2015 г. на ЦИК, ОИК – Долна Митрополия

Р Е Ш И:

Определя трима членове на Общинската избирателна комисия Долна Митрополия от различни партии и/или коалиции, които в срок до 3 дни от приключване на гласуването предават по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с надпис „Плик № 1 МИ - Списъци на СИК № ........“ и Плик с надпис „Плик № 4 НР - Списъци на СИК № ........“ и книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, да подпишат протоколът заедно с длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ определени с това решение както следва:

  1. Пепа Богданова Андреева
  2. Людмила Георгиева Тодорова
  3. Миглена Илиянова Илиева-Димитрова

След извършване на проверката ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на ОИК Долна Митрополия по опис с протокол пликовете с надпис „Плик № 1 МИ - Списъци на СИК № ........“ и Плик с надпис „Плик № 4 НР - Списъци на СИК № ........“ с избирателните списъци и другите книжа от изборите и референдума, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума. Членове на ОИК в присъствието на определените със Заповед на кмета длъжностни лица разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 23.10.2015 в 16:52 часа

Календар

Решения

всички решения